Allmänna villkor för uthyrning av kajak

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR UTHYRNING AV KAJAK

Dessa Allmänna Villkor gäller vid anlitande av Tjust Sport & Kayaks kajaker, såvida annat inte skriftligen har avtalats mellan parterna.

Det är viktigt att du har läst igenom och förstått de allmänna villkoren för uthyrning av kajak som gäller hos Tjust Sport & Kayak.

 1. Villkoren avser yrkesmässig uthyrning till konsument och gäller för kajaker som uthyres för enskilt bruk, skolor, företag m.m, med en hyrestid om en timme eller längre.I uthyrningspriserna ingår flytväst, paddel och kapell. Karta över Tjust och dess sjösystem kan ges ut på önskemål. Om förlorad eller trasig karta debiteras hyresmannen 100 kr i ersättningsavgift. Flytväst är obligatorisk. Tjust Sport & Kayak tillhandahåller flytvästar från 30 kg och uppåt. Personer under 18 år skall alltid ha en vuxen med sig. God simkunnighet krävs.
 1. Beställningen är bindande för båda parter när avtal är undertecknat eller Tjust Sport & Kayak skriftligen bekräftat hyresmannens beställning.
 1. Kajaken och dess tillhörande utrustning får användas i Norden om ej annat avtalats i det enskilda fallet. Hyresmannen får inte hyra ut kajaken till annan utom enligt vad som sägs i punkt 6 angående överlåtelse av kontrakt före hyrestidens början.
 1. Betalning kan ske med kort eller kontant
  Tjust Sport & Kayak äger rätt att begära att hyresmannen vid avtalets ingående erlägger en bokningsavgift uppgående till:
  40% av den totala hyran 30 dagar före hyrestiden.
  50% av den totala hyran 29–14 dagar före hyrestiden.
  60% av den totala hyran 13–7 dagar före hyrestiden.
  Vid bokning mindre än 7 dagar före hyrestiden erläggs kontant betalning på plats.Hyra utöver bokningsavgift betalas senast vid hyrestidens början. Betalning kan även ske med faktura, som skall vara registrerad och betald innan avfärd. Om inte hyran betalas i rätt tid har Tjust Sport & Kayak rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen. Tjust Sport & Kayak har rätt att häva avtalet om inte hyresmannen betalar i rätt tid och förseningen inte är av liten betydelse för Tjust Sport & Kayak. Hyresmannen är då ersättningsskyldig med hela hyresbeloppet om inte kajaken kan hyras ut till annan.
 1. Om hyresmannen avbeställer kajaken 7 dagar före hyrestidens början eller mer äger Tjust Sport & Kayak tillgodoräkna sig den erlagda bokningsavgiften (se punkt 4). Om kajaken avbeställes senare än 7 dagar före hyrestiden men tidigare än 24 timmar innan, har Tjust Sport & Kayak rätt att tillgodoräkna sig 70% av den totala hyreskostnaden. Om kajaken avbeställes inom 24 timmar före hyrestidens början har Tjust Sport & Kayak rätt att tillgodoräkna sig den totala hyreskostnaden.Om avbeställd kajak hyres ut till annan har hyresmannen rätt att återfå erlagt belopp med avdrag för en expeditionsavgift om högst 200 kr. Expeditionsavgiften får dock inte överstiga avbeställningsavgiften enligt första stycket. Hyresmannen skall i så fall omgående återfå mellanskillnaden från Tjust Sport & Kayak. Vid avbeställning av kajak före hyrestidens början pga dödsfall, allvarlig sjukdom eller liknande omständighet som kan styrkas som drabbat hyresmannen eller någon i dennes familj skall Tjust Sport & Kayak återbetala vad om erlagts av hyresmannen. På uppmaning måste dessa skäl kunna styrkas genom intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag.
 1. Överlåtelse av kontrakt före hyrestidens början har hyresmannen alltid rätt att, istället för avbeställning, överlåta hyreskontraktet till annan person om inte Tjust Sport & Kayak har grundad anledning att vägra godta denne som hyresman. Den ursprungliga hyresmannen blir därmed fri från alla åtaganden gentemot Tjust Sport & Kayak.
 1. Kajakens skick och utrustning åligger Tjust Sport & Kayak att vid hyrestidens början avlämna den avtalade kajaken i sjövärdigt och i övrigt funktionsdugligt skick samt försedd med erforderlig säkerhetsutrustning och beställd extra utrustning. Sedan är det kundens ansvar att den återges i samma skick.Tjust Sport & Kayak kan ej garantera att kajakens packutrymmen är helt vattentäta. Det är upp till hyrestagarens eget ansvar att skydda sin utrustning såsom värdesaker, sovsäckar och dylikt från vatten. Vattentäta packsäckar/fodral kan hyresmannen hyra extra eller köpas i Tjust Sport & Kayak butik.
 1. Försenad eller felaktig leverans. Tillhandahåller Tjust Sport & Kayak inte kajaken i avtalsenligt skick och med avtalad utrustning vid den tidpunkt som överenskommits, är hyresmannen berättigad till sådan nedsättning av hyran som svarar mot förseningen. Om rättelse inte sker inom 3 timmar från avtalad tidpunkt, har hyresmannen rätt att häva avtalet. Hävning får dock inte ske om felet endast är av ringa betydelse för hyresmannen eller om Tjust Sport & Kayak inom 3 timmar från avtalad tidpunkt tillhandahåller annan likvärdig kajak eller utrustning.Tjust Sport & Kayak är skyldig att ge hyresmannen skälig ersättning för den skada han åsamkats genom förseningen, utom då Tjust Sport & Kayak kan visa att förseningen inte beror på försummelse från hans sida. Motsvarande gäller om avtalet hävs.
 1. Åtgärder vid fel, skada och förlust. Vid fel eller skada på kajak eller tillbehör, liksom vid förlust av kajak eller tillbehör, åligger det hyresmannen att snarast möjligt underrätta Tjust Sport & Kayak. Tjust Sport & Kayak skall efter sådan underrättelse ofördröjligen meddela hyresmannen vilka åtgärder han skall vidtaga. Kravet kan överstiga depositumets belopp.

10. Hyresmannens ansvar vid fel, skada och förlust. Hyresmannen är skyldig att ersätta förlust, onödigt slitage eller skada på kajak eller tillbehör utom då han kan göra sannolikt att han inte varit försumlig. Hyresmannen är dock inte ersättningsskyldig för skada som uppkommit genom yttre olyckshändelse utanför hans kontroll, inte heller för Tjust Sport & Kayak kostnader i anledning av sådan olyckshändelse.

11. Tjust Sport & Kayak ansvar vid fel, skada och förlust. Om fel, skada eller förlust av kajak eller tillbehör uppkommer under hyrestiden, och hyresmannen inte är ansvarig enligt föregående punkt, har hyresmannen rätt att häva avtalet eller begära sådan nedsättning av hyran som svarar mot felet, skadan eller förlusten. Hyresmannen har också rätt till skälig ersättning för skada som han åsamkats på grund av felet, skadan eller förlusten, utom då Tjust Sport & Kayak kan visa att han själv inte varit försumlig.

Avtalet får dock inte hävas om felet, skadan eller förlusten endast är av ringa betydelse för hyresmannen eller om Tjust Sport & Kayak dagen efter underrättelse om händelsen lämnar likvärdig ersättningskajak eller reparerar kajaken.

12. Återlämnande i förtid pga sjukdom etc. Vid dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet som under hyrestiden drabbar hyresmannen eller någon i dennes familj äger hyresmannen rätt att återlämna kajaken före utgången av den överenskomna hyrestiden. Utnyttjad hyrestid skall därvid anses löpa till dagen efter återlämnandet. Sjukdom etc skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande.

13. Återlämnande vid hyrestiden utgång m.m. Hyresmannen skall vid hyrestidens utgång återlämna kajaken på den plats där den avhämtats, om annan plats inte överenskommits. Kajaken skall lämnas väl städad ut- och invändigt och i samma skick som vid avhämtandet bortsett från normalt slitage. Tjust Sport & Kayak och hyresmannen skall om möjligt gemensamt besiktiga kajaken.

Kan hyresmannen inte återlämna kajaken i avtalad tid skall han omedelbart underrätta Tjust Sport & Kayak. Medger inte Tjust Sport & Kayak att hyrestiden förlängs eller att kajaken återlämnas på annan plats än vad som överenskommits, utgår hyran med en förseningsavgift på 60 kr per påbörjad halvtimme. Är hyrestiden mer än en heldag utgår dubbelt belopp från och med dagen efter den då kajaken skulle ha återlämnats till och med dagen då den återställs till Tjust Sport & Kayak. Beloppet räknas per dygn i förhållande till avtalad hyra. 

Beror underlåtenhet att återlämna kajak i avtalad tid på dödsfall, allvarlig sjukdom eller annan liknande omständighet som drabbar hyresmannen eller någon i dennes familj utgår enkel hyra under den tid hindret består. Efter en vecka utgår dock hyra med dubbelt belopp. Sjukdom etc skall kunna styrkas genom läkarintyg eller liknande. Om hyresmannen har övergett kajaken är Tjust Sport & Kayak för att minska skadan skyldig att snarast möjligt låta omhänderta kajaken. Hyresmannen är i sådant fall skyldig att ersätta Tjust Sport & Kayak de kostnader som varit nödvändiga för att återställa kajaken till sådan plats där den åter kan tagas i bruk av Tjust Sport & Kayak.

14. Tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna ej enas kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden, i den mån ärendet är av sådan beskaffenhet att det kan behandlas av nämnden, eller av allmän domstol (tingsrätt). Det är alltid Svensk lag som gäller och regler för Sverige som används.

Skador eller dödsfall som kunden råkar ut för kan aldrig bli Tjust Sport & Kayak fel. Det är alltid vårdnadshavare som ansvarar för sitt barns agerande och står som skyldig om något gått fel. Det vill säga, vårdnadshavaren är ekonomiskt ansvarig för sitt barn och dess utrustning om den inte återlämnas i fullgott skick.

15. Paddling sker på egen risk. Kontrollera med ditt försäkringsbolag att din hemförsäkring/allriskförsäkring eller motsvarande gäller vid hyra av kajak.